Nadia Moberg – När blev utbildade lärare problemet?

En av idéerna med lärarlegitimationen är att den ska bidra till en statushöjning för lärarkåren. Precis som läkare ska även lärare, inte bara ha en lång utbildning bakom sig, utan även visa prov på sina färdigheter i praktiken. Läkare har AT-tjänstgöring och lärare ska ha ett introduktionsår. Jag har ingenting emot en legitimation, ingenting emot att man måste visa prov på sina färdigheter i praktiken. Men varför ett introduktionsår?

I nuvarande, precis som i kommande lärarutbildning ingår verksamhetsförlagd utbildning, i tid motsvarande ungefär en termin. Under de verksamhetsförlagda perioderna ska en lärarstuderande ta med sig den kunskap som man tillgodogjort sig under sin utbildning och använda den i verksamheten. Den lärarstuderande ska få stöd och hjälp av sin handledare för att utvecklas. Här visar det sig oftast klart och tydligt vilka som inte bör bli lärare och därför inte ska fullfölja sin lärarutbildning, studenterna underkänns.

Du blir introducerad till yrket och verksamheten ett antal gånger i din utbildning, du testas och du utvecklas, du får bevisa att du kommer att kunna vara verksam som lärare. Introduktionsåret blir, istället för en statushöjning, ett bevis för en bristande tilltro till lärares profession. Efter en lång utbildning, där studenten har prövats både i sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter ska studenten bli legitimerad.

Att elevers rättssäkerhet ofta kommer på tal är bra, men vad händer med lärarens rättssäkerhet när en enskild rektor ska besluta om du är tillräckligt kvalificerad för att få din legitimation? Vad händer om läraren och rektorn inte kommer överens? Ja, ni förstår problematiken. Även när lärarlegitimationen träder i kraft kommer outbildade lärare få undervisa, skillnaden är att de inte får sätta betyg. Att elever får en undervisning med kvalitet är sekundärt, betygssättningen syns vara viktigare.

Så vilka problem är det som angrips? Kommer åtgärderna åt de verkliga problemen? Mitt svar på frågorna är nej. Utbildade lärare och betygssättning blir de huvudsakliga måltavlorna istället för outbildade lärare, bristande kvalitet i undervisningen, lärares status och sjunkande betygsnivåer. Åtgärder kan inte vara effektiva förrän de faktiska problemen angrips.

Nadia Moberg

Visionerd

Om Visionerd

Redaktionen skriver och donar under namnet Visionerds, en lek med de engelska orden vision och nerds. Vi är några skrivglada och framåtsyftande akademiker.